Regulamin przekazywania darowizn na stronie www.donate.ariari.org

I. Postanowienia wstępne 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundacja Ari Ari, ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77, 85-858 Bydgoszcz, KRS 0000314197; NIP 7272733418; REGON 100581940, zwaną dalej Fundacją usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony www.donate.ariari.org, przekazywanie darowizn pieniężnych na działania statutowe Fundacji.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony www.donate.ariari.org w celu przekazania darowizny.
 3. Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie www.donate.ariari.org.

II. Zasady przekazywania darowizn na stronie www

 1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „wpłać darowiznę” na stronie  www.donate.ariari.org w tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności PayU.
 2. Przekazywanie darowizn na stronie www.donate.ariari.org odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego i systemu płatności mobilnych BLIK.
 4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 5. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe i cykliczne.
 6. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie www.donate.ariari.org lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna kwota”.
 7. Darczyńca może zdecydować się na regularne wsparcie działań Fundacji tj. wybrać opcję wpłat cyklicznych:

 

  1. w celu uruchomienia wpłat cyklicznych należy zaznaczyć w formularzu zamieszczonym na stronie www.donate.ariari.org opcję wpłat cyklicznych,
  2. Subskrypcja ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej,
  3. decydując się na wpłat cyklicznych Darczyńca wyraża zgodę na pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej darowizny,
  4. rozpoczęcie wpłat cyklicznych jest równoznaczne z utworzeniem dla Darczyńcy strony internetowej konta personalnego; dane dostępowe do konta są przesyłane za pomocą wiadomości email,
  5. dostęp do konta personalnego jest możliwy na stronie, której adres otrzymamy w wiadomości email po rozpoczęciu wpłat cyklicznych;
  6. Fundacja  nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Darczyńcy, dane te przechowuje operator płatności, 
  7. operator płatności, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token umożliwiające przypisanie do indywidualnego użytkownika/czki unikalnego identyfikatora za pomocą, którego Darczyńca cyklicznie dokonuje darowizn w celu wsparcia działań Fundacji,
  8. po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a Darczyńca – wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Subskrypcji,
  9. kolejne darowizny będą przekazywane w odstępne 30 dni,
  10. Darczyńca może w dowolnym momencie zrezygnować z wpłat cyklicznych, w tym celu należy się skontaktować z biurem: Fundacja Ari Ari, ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77, 85-858 Bydgoszcz, KRS 0000314197; NIP 7272733418; REGON 100581940 i/lub wysyłając maila na adres: ariari@ariari.org.

III. Opłaty

Fundacja nie pobiera od Darczyńcy żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat Darowizn.

IV. Zwolnienia podatkowe

Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Fundacji można odliczyć od dochodu: osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych), a osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych). Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

V. Reklamacje, zwroty 

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny należy je zgłosić Fundacji pod adresem: ariari@ariari.org. 
 2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
  1. pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
  2. elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc),
  3. telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

VI. Dane osobowe Darczyńców

 1. Fundacja Ari Ari jest administratorem danych osobowych Darczyńców i zobowiązuje się do ochrony tych danych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny. 
 3. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe mogą służyć też w celu korespondencji, przesłania podziękowania Darczyńcy za wpłatę, kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 4. Dane osobowe Darczyńców są przetwarzane w celu realizacji umowy do czasu przedawnienia roszczeń (6 lat), a w celu realizacji obowiązków prawnych przez okres przewidziany w ustawie o rachunkowości (7 lat), w celu przesłania podziękowań i zarządzania relacjami (do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przez okres 2 lat) od czasu ostatniej interakcji (wpłaty).
 5. Fundacja może gromadzić następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu i kwotę darowizny – jeśli Darczyńca przekazał te dane.
 6. Darczyńcy mają prawo żądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy zgłosić informację na adres: ariari@ariari.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji. Jeśli Darczyńca uważa, że jego prawa zostały naruszone, ma możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Fundację znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: www.ariari.org/pl/123-rodo.

 

 INFORMACJA DANE OSOBOWE (KRÓTKA)

Twoje dane przetwarza Fundacja Ari Ari (ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77, 85-858 Bydgoszcz, KRS 0000314197; NIP 7272733418; REGON 100581940; e-mail: ariari@ariari.org) w celu realizacji umowy darowizny – jest to niezbędne do jej wykonania oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny.

Pytamy o Twoje imię i nazwisko, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę. Dzięki temu możemy np. wystawić zaświadczenie o przekazaniu nam darowizny (pozwoli Ci to odliczyć ją od podatku). Podanie adresu e-mail jest niezbędne do technicznej obsługi płatności. Służy nam on również – na podstawie naszego uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: ariari@ariari.org.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. A jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w artykule: www.ariari.org/pl/123-rodo. Zanim przekażesz darowiznę, zapoznaj się także z naszym Regulaminem przekazywania darowizn.