Ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej [2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016] – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz opinią polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Fundacja Ari Ari przetwarza Państwa dane osobowe chroniąc wszelkie powierzone dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadą najwyższej staranności. Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Państwa osobistych informacji.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ari Ari z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77, 85-858 Bydgoszcz; identyfikacje: KRS 0000314197, NIP 7272733418, REGON 100581940).
2. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
3. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę dostępu i przetwarzania, a ewentualną skargę złożyć do wniesienia skargi do organu nadzorczego [MKiDN].
4. W sprawie swoich danych osobowych prosimy o kontakt z nami pod adresem: ariari@ariari.org.
5. Fundacja Ari Ari jako administrator danych osobowych odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych oraz za ich bezpieczeństwo, a zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana jest na bezpiecznym serwerze Fundacji Ari Ari.
6. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie:
– udzielonej zgody w zakresie zezwolenia udzielonego przez użytkownika lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych zgodnie z wymogami prawa polskiego,
– udzielonej zgody na przesłanie informacji o najnowszych projektach animacyjnych, badawczych, edukacyjnych i pomocowych naszych i partnerów w działaniach,
– zawartej umowy o współpracy, współdziałaniu i kooperacji,
– uzasadnionego interesu prawnego w celu realizacji działań statutowych,
– prawnych zobowiązań, np. w celu poinformowania naszych współpracowników o działaniach i realizacjach statutowych.
7. Przetwarzamy następujące dane osobowe:
– imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, datę urodzenia, wiek czy płeć,
– dotyczące decyzji preferowanego kanału komunikacji,
– dotyczące zainteresowań w odniesieniu do naszych działań statutowych,
– dotyczące zaangażowania w nasze programy animacyjne, badawcze, edukacyjne i pomocowe,
– dotyczące wsparcia finansowego i niefinansowego naszych działań statutowych.
8. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
– wysyłania informacji o prowadzonych przez nas programach i działaniach statutowych,
– zabezpieczenia operacji administracyjnych i księgowych,
– dostosowanie sposobu komunikacji,
– uzyskania finansowego i niefinansowego wsparcia naszych działań statutowych,
– rekrutacji i zachęcenia do udziału w naszych działaniach statutowych,
– realizacji naszych prawnych zobowiązań,
– analizy i ewaluacji naszych działań statutowych,
– dla przechowywania historii wsparcia naszych działań i programów,
– określenia zainteresowań, preferencji i poziomu zaangażowania naszych współpracowników i uczestników działań statutowych i programowych.
9. Z osobami pozostającymi w naszej bazie danych komunikujemy się za pomocą poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej.
10. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych naszych pracowników, współpracowników i podwykonawców zajmująca się administracją bazy.
11. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Państwa danych osobowych nie udzielamy podmiotom trzecim.

Dziękujemy, że pozostają Państwo we współpracy i aktywnym uczestniczeniu w naszych programach i działaniach statutowych.